SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KORP SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA PERIODE 2020
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pelindung        : Prof. Dr.Fatkhur Rohman, M.Hum              Rektor
                          NIP 196612101991031003
Penasehat        : Dr.Abdurrahman, M.Pd                                Wakil Rektor Bidang
                          NIP 196009031985031002                           Kemahasiswaan
Pendamping    : Drs. Kusmuriyanto, M.Si                              Koordinator Dosen
                     NIP 196005241984031001                           Pembina UKM Minat                                                                                                                                dan Kegemaran          
                          Dr.dr. Nugrahaningsih WH, M.Kes              Dosen Pembina UKM
                          NIP 196907091998032001                           KSR PMI Unit UNNES

Pelatih             : Wuri Widiyanti                                             (Staf PMI Provinsi)
                          Bambang Kristiyono                                       (Staf PMI Kota Semarang)
                         Ayu Dwi Haryati,S.Km                                 (Alumni KSR PMI Unit UNNES)
                                                 
DEWAN PERTIMBANGAN PENGURUS
Ketua Merangkap Anggota    : Tohiran                                              Teknik Kimia / FT
Anggota                                  : Dhevy Fajriyatul Umma                   IKM /FIK
                                                  Himmatul Afthina                            Pendidikan Ekonomi/FE
PENGURUS HARIAN
Ketua              : Lutfiana Qoni’atin                                                    Kimia/FMIPA
Wakil Ketua    : Nur Atik Umami                                                       Ilmu Gizi (IKM) /FIK
Sekretaris I      : Sofi Astrianti                                                            IKM/FIK
Sekretaris II    : Annisa Sekar Sari                                                     IKM/FIK
Bendahara I    : Dila Rosalina                                                             Pendidikan Ekonomi/ FE
Bendahara II   : Erfina Ayu Wulandari                                              Akuntansi / FESeksi-seksi
1.      SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT
Ketua Seksi     : Ahmad Syahroni Kurnianto                          Geografi / FIS
Anggota          : Ria Rijzki Rahmatika                                   Biologi / FMIPA
                         Nio Setya Saputri                                           Akuntansi/FE
                         Hanik Malikhatin Nikmah                             Pendidikan Ekonomi/FE
                         Siti Mahfirotun Ni’mah                                 IKM/FIK

2.      SEKSI KESEJAHTERAAN
Ketua Seksi     : Firda Annidaul Husna                                  IPA Terpadu/FMIPA
Anggota          : Amalia Utami                                               Biologi/ FMIPA
                         Asar Nafisah Alfiani                                      PKK/FT
                         Mahasti Wiandita                                          Biologi/FMIPA
                         Resta Windrawati                                          Ilmu Gizi (IKM)/FIK

3.      SEKSI KESIAPSIAGAAN
Ketua Seksi     : Fajar Untung Miftahudin                              Pendidikan Sejarah/ FIS
Anggota          : Retno Mulyaningsih                                      Matematika/ FMIPA
                          Khusnul Khotimah                                        Sejarah/FIS
                          Gerly Dwiky Salahuddin                              IKM/FIK
                          Diah Widyaningrum                                     Pend. Teknik Elektro/FT

4.      SEKSI LOGISTIK
Ketua Seksi     : Siti Listiyowati                                             IPA Terpadu/FMIPA
Anggota          : Deviani                                                          Akuntansi/FE
                         Umi Tanzilul Mawadzah                               BK/FIP
                         Sari Nurul Hidayah                                        Sejarah/FIS
                         Siti Zulfa Mariha                                           PGPAUD/FIP

5.      SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Ketua Seksi     : Ardy Yudo Nugroho                                     PTO (Teknik Mesin) /FT
Anggota          : Mika Anisatun Karimah                               Pend.Bahasa Inggris/FBS
                         Taqiya Ahsanu Bintan                                   BSI/FBS
                         Yunika Larasati                                              Kimia/FMIPA
                         Dwi Retnosari                                                BK/FIP

6.      SEKSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Ketua Seksi     : Marchana Ryan Nur Kahfi                           PTO (Teknik Mesin)/ FT
Anggota          : Aulia Nur Baeti                                            Pendidikan Ekonomi / FE
                         Yuli Asih Anggoro Sari                                 IKM/FIK
                         Kanza Liana Awannanta                               Pend. Fisika/FMIPA
                         Nur Lailatul Maulidiyah                                Seni Rupa/FBS

7.      SEKSI SOSIAL
Ketua Seksi     : Erika Dwi Anggraeni                                    Matematika/FMIPA
Anggota          : Nida Ul Haq Faisal                                       Pend.Biologi/FMIPA
                         Renanda Anggriaswati                                   Teknik Sipil / FT
                         Siti Fatimah                                                    IKM/FIK
                         Robi Muhamad Arif                                      PKO/FIK


Post a Comment

Previous Post Next Post